0 tín dụng

Nguyễn Dũng

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 03 07, 2018

Thống Kê

  • 2 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 0 answer(s)
  • PHP là viết tắt của cụm từ "PHP: Hypertext Preprocessor"
  • PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở miễn phí
  • PHP được dùng để tạo ra các ứng dụng web chạy ở phía máy chủ (server)
  • PHP là một trong những ngôn ngữ lập
Làm thế nào để có thể sử dụng PHP? Để sử dụng PHP, bạn có thể: Tìm 1 máy chủ web (web server) có hỗ trợ PHP và hệ cơ sở dữ liệu MySQL để sử dụng Tự cài đặt 1...
Hướng dẫn cài đặt PHP