Thẻ
- HTML

Thẻ <br> được dùng để xuống dòng mới. Thẻ <br> được sử dụng khi bạn muốn chèn một dòng mới ví dụ như giữa các câu thơ trong cùng một bài thơ.

<p>
Bài thơ này chỉ có hai câu.
<br>
Và mỗi câu được đặt trong một dòng riêng biệt.
</p>

Các khoảng trắng đặt cạnh nhau và dấu xuống dòng trong mã lệnh HTML được trình duyệt bỏ qua. Vì vậy nếu muốn tạo dòng mới bạn cần sử dụng thẻ <br>.

Thẻ Tự Đóng

Thẻ <br> là thẻ tự đóng và do đó bạn chỉ sử dụng một thẻ duy nhất.

Nếu sử dụng phiên bản XHTML thì bạn cần thêm dấu / sau tên thẻ:

<br/>

Thẻ <br> và Thẻ <p>

Một số lập trình viên thường không sử dụng thẻ <p> để đánh dấu đoạn văn mà thay vào đó dùng thẻ <br> để tạo dấu xuống dòng giữa các đoạn văn.

Ví dụ như sau:

<html>
<head>
  <metar charset="UTF-8">
</head>
<body>
  Đoạn văn thứ nhất...
  <br>
  Đoạn văn thứ hai
</body>
</html>

Tuy nhiên mục đích của thẻ <p> được dùng để đánh dấu các đoạn văn bản và do đó mã lệnh như trên nên được viết như sau:

<html>
<head>
  <metar charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <p>Đoạn văn thứ nhất...</p>
  <p>Đoạn văn thứ hai</p>
</body>
</html>

10 bình luận


Đăng bình luận