Thẻ - HTML

Các thẻ <meta> được dùng để cung cấp thông tin về trang văn bản HTML. Một trang HTML có thể có một hoặc nhiều thẻ <meta> và mỗi thẻ sẽ cung cấp các thông tin khác nhau về trang như bộ ký tự sử dụng trên trang, thông tin mô tả trang, từ khoá trên trang...

Vị Trí Thẻ <meta>

Các thẻ <meta> đều được đặt trong thẻ <head> (và thông thường là ngay sau thẻ mở):

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="description" content="Mô tả trang HTML">
    <meta name="keywords" content="Từ Khoá 1, Từ Khóa 2, ...">
</head>

Các thẻ <meta> sử dụng các thuộc tính khác nhau để quy định loại thông tin mà nó sẽ cung cấp.

Thuộc Tính charset

Thuộc tính charset (character set) trong thẻ <meta> được dùng để quy định bộ ký tự sử dụng trên trang HTML:

<meta charset="UTF-8">

Thuộc tính <meta charset="..."> được trình duyệt sử dụng để hiển thị trang. Với các trang tiếng Việt thì chúng ta cần sử dụng bộ ký tự là UTF-8.

Thuộc Tính description

Thuộc tính description trong thẻ <meta> được dùng để cung cấp thông tin mô tả của trang HTML:

<meta description="Nội dung tóm tắt của trang">

Thẻ <meta description="..."> thường được các bộ máy tìm kiếm như Google, Bing hay Yahoo sử dụng để xác định nội dung tóm tắt của trang.

Thuộc Tính keywords

Thuộc tính keywords trong thẻ <meta> được sử dụng để cung cấp thông tin về các từ khoá của trang:

<meta keywords="Từ Khoá 1, Từ Khoá 2...">

Thẻ <meta keywords="..."> thường được các bộ máy tìm kiếm như Google, Bing hay Yahoo sử dụng để xác định các từ khoá của trang.

Thuộc tính author

Thuộc tính author được dùng để cung cấp thông tin về tác giả của trang:

<meta name="author" content="Nguyễn Duy Tuấn">

Thẻ <meta author="..."> thường được các bộ máy tìm kiếm như Google, Bing hay Yahoo sử dụng để xác định tác giả của trang.

10 bình luận


Đăng bình luận