Phần tử HTML

Phần tử bao gồm thẻ đóng, thẻ mở và toàn bộ nội nằm bên trong 2 thẻ này.

Trong ví dụ này chúng ta phần tử h1 bao gồm thẻ mở <h1> thẻ đóng </h1> và nội dung nằm giữa hai thẻ này.

Lưu ý: Ngoài phần tử h1 thì xét trên phạm vi toàn bộ trang HTML trong ví dụ chúng ta còn có các phần tử khác như html, head, title, body.

[Phần tử HTML](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Phan-tu-HTML)

2 Bình Luận

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...