Bắt đầu với Python

Cài đặt Python

Nhiều máy tính được bao gồm Python vào những phần mềm cài sẵn mặc định.

Để kiểm tra máy tính của bạn đã có Python hay chưa:

Trên Windows:

Tìm Python bằng chức năng search trong menu Start hay dùng dòng lệnh trong Command Prompt (cmd.exe):

C:\Users\username>python --version

(username là tên người dùng của bạn)

Trên Linux hay Mac:

Dùng dòng lệnh trên Linux hay mở Terminal trên Mac và gõ:

python --version

Chạy Python

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, nghĩa là code python được giữ trong một file text có định dạng .py và được thông dịch và chạy bởi trình thông dịch Python.

Để chạy file .py, dùng dòng lệnh:

C:\Users\username>python helloword.py

helloworld.py là file chứa code python của bạn.

Hãy thử viết chương trình python đầu tiên, bạn có thể dùng bất cứ text editor nào cũng được.

helloworld.py

print("Hello, World!)

Đơn giản thế thôi. Lưu file dưới đuôi .py. Mở dòng lệnh, đi đến đường dẫn nơi bạn lưu file và chạy:

C:\Users\username>python helloword.py

Output sẽ là:

Hello, World!

Vậy là bạn đã viết và chạy được chương trình Python đầu tiên.

Dòng lệnh trong Python

Để chạy thử một đoạn code python ngắn, chạy Python trên Cửa Sổ Dòng Lệnh thường dễ và nhanh hơn.

Gõ vào dòng lệnh trên Windows, Mac hay Linux (ví dụ là trên Windows):

C:\Users\username>python

Từ đây bạn có thể viết code python, như chương trình hello world ở ví dụ trước:

C:\Users\username>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello, World!")

Chạy đoạn code trên và "Hello, World!" sẽ được xuất ra:

C:\Users\username>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello, World!")
Hello, World!

Khi chạy xong bạn chỉ cần đơn giản gõ:

exit()

để thoát khỏi python.

1 Bình Luận

Stubborn Mary Stubborn Mary

print ('hello world')

Content must not be empty

Related Blog