Lấy Ra Giá Trị Biến Môi Trường Trên Windows

Tham khảo bài viết Cài đặt biến môi trường trên Windows của Lê Trung và đọc comment đầu tiên ở phía dưới của bạn . whYsOsErIoUs thì tôi phát hiện ra rằng tác giả đã chưa đề cập chi tiết phần hướng dẫn cách hiển thị giá trị của biến môi trường. Trong bài viết ngắn gọn này tôi sẽ hướng dẫn hai cách khác nhau để hiển thị giá trị của biến này.

Lưu ý: Thuật ngữ biến môi trường thực ra bao gồm nhiều biến khác trong đó, vì vậy tên tiếng Anh sử dụng cho thuật ngữ này là Environment Variables (số nhiều).

Windows Command Prompt

Trường hợp máy tính bạn sử dụng phiên bản Windows được cài đặt chương trình Windows Command Prompt thì sau khi khởi động chương trình này bạn chạy câu lệnh sau:

set

Câu lệnh trên sẽ trả về kết quả tương tự như sau:

ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\user\AppData\Roaming
.
.
.
windir=C:\Windows

Nếu bạn biết tên của một biến môi trường và muốn lấy ra chỉ riêng giá trị của biến này bạn có thể làm như sau:

echo %ProgramFiles%

Kết quả hiển thị của câu lệnh trên:

C:\Program Files

Windows PowerShell

Nếu máy tính bạn sử dụng đặt phiên bản Windows được cài đặt chương trình Windows PowerShell thì sau khi mở chương trình này, để lấy về giá trị của các biến môi trường bạn sử dụng câu lệnh sau:

Get-ChildItem Env:

Kết quả hiển thị của câu lệnh này sẽ được định dạng hơi khác so với trường hợp bạn dùng Command Prompt như từng để cập ở phần trước:

Name              Value
----              -----
ALLUSERSPROFILE        C:\ProgramData
APPDATA            C:\Users\user\AppData\Roaming
.
.
.
windir             C:\Windows

Để hiển thị giá trị của một biến môi trường cụ thể:

echo $Env:ProgramFiles

Kết quả hiển thị:

C:\Program Files
Content must not be empty

Related Blog