Hàm substr

Hàm substr trong PHP được dùng để lấy ra một chuỗi con từ chuỗi cho trước.

echo substr("Hello World", 0, 1); // Hiển thị "H"

Cú Pháp Hàm substr

Hàm substr có cú pháp như sau:

substr($string, $start [, int $length] )

Trong đó:

  • Tham số $string là chuỗi ban đầu.
  • Tham số $start là vị trí của ký tự chuỗi cho trước để bắt đầu lấy ra chuỗi con.
  • Tham số $length (tùy ý) là số ký tự được lấy từ chuỗi cho trước bắt đầu từ vị trí $start để tạo chuỗi con. Tham số này có giá trị mặc định là toàn bộ số lượng các ký tự của chuỗi cho trước bắt đầu từ vị trí $start.

Ví Dụ Về Hàm substr

Sử dụng hàm substr để lấy ra chuỗi đầu tiên trong chuỗi cho trước:

echo substr("Hello World", 0, 1); // Hiển thị "H"

Sử dụng hàm substr để lấy ra chuỗi cuối cùng trong chuỗi cho trước:

echo substr("Hello World", -1, 1); // Hiển thị "d"

Ví dụ trên lấy bắt đầu từ ký tự cuối cùng trong chuỗi cho trước bằng cách truyền vào đối số thứ hai với giá trị là -1 = 0 - 1 (lùi về phía trái một ký tự từ ký tự số không hay ký tự đầu tiên).

Hoặc tương tự:

echo substr("Hello World", -1); // Hiển thị "d"

1 Bình Luận

Được Lê Được Lê

SUBSTR('vietsens.vn',-3,3).

Content must not be empty

Related Tutorial